Nuclear radiation
Semiconductor detectors
and Associated electronics

Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

ERAF

Projekta nosaukums: Risinājumu rīks optimālai projektēšanai viedo polimēru nano kompozītmateriālu struktūru izveidei izmantojot 3D printēšanu

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/19/A/031

Projekta sadarbības partneri: Zinātniskā ražošanas firma SIA "RITEC"; SIA "Baltic Scientific Instruments"

Projekta ieviešanas sākuma datums: 01.07.2020.

Projekta ieviešanas beigu datums: 30.06.2023.

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši

Projekta kopējais finansējums: Kopējās projekta izmaksas: 645 000,00 EUR, publiskā finansējuma apjoms – 596625,00 EUR (92,5%), līdzfinansējums – 48375,00 EUR (7,5%).

LATVIJAS UNIVERSITĀTES projekta budžets: 360 901,25 EUR, no tā, ERAF finansējums 57,80%, Valsts budžeta finansējums 34,70% un LU līdzfinansējums 7,5% apmērā.

SIA "Baltic Scientific Instruments" projekta budžets: 152 563,75 EUR.

Zinātniskā ražošanas firma SIA "RITEC" projekta budžets: 131 535,00 EUR, publiskā finansējuma apjoms – 121 669,87 EUR (92,5%), līdzfinansējums – 9 865,13 EUR (7,5%).

Projekta vispārējais mērķis ir izveidot zinātniski balstītu informācijas platformu lietotājiem, kas izmanto aditīvo ražošanu (AR) nanomodificētu struktūru izgatavošanai Industrijai 4.0. Izveidotā platforma ļaus izveidot viedo daudzfunkcionālo produktu ar optimālo dizainu un novērtēt tā ilgizturību, tādā veidā palielinot produkta efektivitāti.

Projekta specifiskais mērķis ir izstādāt Risinājuma Rīks (RR) viedo polimēra nanokompozīta struktūru izgatavošanai, izmantojot aditīvo ražošanu.

Projektā plānotās darbības:

1. Tehniskā specifikācija
1.1. Literatūras apskats
1.2. Materiālu izvēle
1.3. Prototipa tehniskā specifikācija

2. Tehnoloģija
2.1. Nanokompozīta struktūru paraugu dizains
2.2. Nanokompozīta struktūru paraugu 3D druka
2.3. Prototipu 3D druka

3. 3D nanokompozītu raksturojums
3.1. Mehānisko īpašību raksturojums
3.2. Elektro un termo fizikālo īpašību raksturojums
3.3. Īpašību raksturojums apkārtējās vides ietekmē

4. Īpašību modelēšana
4.1. Drukāto materiālu modelēšana mikrolīmenī, izmantojot GEM
4.2. Drukāto materiālu modelēšana mesolīmenī, izmantojot GEM
4.3. Kompozīta plātņu analītiska modelēšana

5. Risinājumu Rīka (RR) izstrāde
5.1. Materiālu datubāzes moduļa izveide
5.2. Mikrolīmeņa moduļa izveide
5.3. Mezolīmeņa moduļa izveide
5.4. Prototipa moduļa izveide
5.5. Risinājumu Rīka rokasgrāmatas izstrāde
5.6. RR verifikācija un validācija

6. Rezultātu izplātīšana un sabiedrības iesaistīšanās
6.1. Zinātnisko publikāciju sagatavošana žurnāliem, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidēja citēšanas indeksa.
6.2. Zinātnisko publikāciju sagatavošana SCOPUS (A vai B) datubāzes iekļautiem žurnāliem un konferenču rakstu krājumiem.
6.3. Zinātnisko rezultātu izplatīšana starptautiskajās zinātniskās konferencēs.
6.4. Sabiedrības iesaiste un informēšana
6.5. Industrijas iesaiste

Projektā paredzētās pētniecības darbības atbilst pētniecības kategorijai- rūpnieciskais pētījums.

Galvenie projekta rezultāti:

1. Zināšanu datu bāze, kas satur informāciju par dažādu drukāto materiālu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām.

2. Risinājuma rīks – instrumentu kopums ar 3D drukas tehnoloģiju izgatavotu elektrovadošu izstrādājumu optimālai projektēšanai un praktiskās informācijas sistematizēts kopums, kas ir balstīts uz zinātnisko pētījumu rezultātiem, kas apraksta viedo polimēru kompozītmateriālu struktūru izgatavošanas vadlīnijas.

3. Oriģināli zinātniski raksti balstītie uz projekta laikā iegūtiem rezultātiem, kas būs iesniegti publicēšanai.

Projekta informācija sadarbības partnera tīmekļa vietnēs:

1. Latvijas Universitāte

2. SIA "Baltic Scientific Instruments"

PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE:

1. Projekta īstenošanas pasākumi projekta pirmajos mēnešos

2. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.07.2020. līdz 30.11.2020. uzņēmumā ZRF RITEC SIA.

3. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.12.2020. līdz 28.02.2021. uzņēmumā ZRF RITEC SIA.

4. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.03.2021. līdz 31.05.2021. uzņēmumā ZRF RITEC SIA.

5. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.06.2021. līdz 31.08.2021. uzņēmumā ZRF RITEC SIA.

6. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.09.2021. līdz 30.11.2021. uzņēmumā ZRF RITEC SIA.

7. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.12.2021. līdz 28.02.2022. uzņēmumā ZRF RITEC SIA.

8. Projekta īstenošana par pārskata periodu no 01.03.2022. līdz 31.05.2022. uzņēmumā ZRF RITEC SIA.

9. Projekta istenošana par parskata periodu no 01.06.2022. līdz 31.08.2022. uzņēmumā ZRF RITEC SIA.

 Project implementation for the reporting period from 01.06.2022 until 31.08.2022.

10. Projekta istenošana par parskata periodu no 01.09.2022. līdz 30.11.2022.

 Project implementation for the reporting period from 01.09.2022 until 30.11.2022.

Please, fill in all information and we'll send download link to provided e-mail.

Download link sent