Nuclear radiation
Semiconductor detectors
and Associated electronics

CdZnTe gamma-starojuma detektoru spektrometrisku un ekspluatācijas īpašību uzlabošanas metožu izpēte un attīstība uz kvazi-pussfērisko detektoru, kas izmanto gamma-starojuma spektrometriskajiem mērījumiem dažādās komerciāli pieejamās iekārtās, piemēra

ERAF

Projekta nosaukums: CdZnTe gamma-starojuma detektoru spektrometrisku un ekspluatācijas īpašību uzlabošanas metožu izpēte un attīstība uz kvazi-pussfērisko detektoru, kas izmanto gamma-starojuma spektrometriskiem mērījumiem dažādās komerciāli pieejamās iekārtās, piemēra

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/20/A/075

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021.-30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: EUR 423 600.35, no kuriem ERAF finansējums ir EUR 302 111.77 apmērā, privātais līdzfinansējums – EUR 121 488.58 apmērā.

Projekta vadītājs: Viktors Ivanovs

Projekta vispārējais mērķis ir izpētīt, attīstīt esošās un apgūt jaunās metodes, kas ļauj ražot labākās kvalitātes (ar labākām spektrometriskajām un ekspluatācijas īpašībām) un ar lielāku efektivitāti (augstāku produktu iznākumu) monolītus kvazi-pussfēriskus CdZnTe gamma starojuma detektorus komersanta gatavas produkcijas (tai skaitā detektēšanas bloku, mikrospektrometru, OEM moduļu, medicīnisku zondu un jaunās paaudzes multimodālu detektēšanas iekāršu) konkurētspējas paaugstināšanai pasaules tirgū.

Projekta apraksts: Projekts tiks īstenots individuāli, kā ar saimniecisku darbību saistīts un sevī ietvers rūpnieciskos pētījumus un eksperimentālo izstrādi.

Projektā plānotās darbības:

Galvenie projekta plānotie rezultāti ir:

 • 1. Jaunas zināšanas un metodes, kurām ir acīmredzams praktisks pielietojums;
 • 2. Jauna produkta prototips (TRL=7), kas dotā projekta pēcuzraudzības perioda tiks pielāgots uzņēmuma esošai produkcijai. Pēc projekta nobeigšanas, uzlabotu un jaunu metožu ieviešanas ražošanas procesā rezultātā tiek plānots:
  • a. Palielināt derīgu CZT detektoru, kas piemēroti darbībai spēcīgā gamma starojuma laukos, iznākumu. Esošais produkta iznākums nepārsniedz 50%;
  • b. Palielināt augstas kvalitātes lielā tilpuma CZT detektoru, kuru tilpums ir 1,6 cm3 un lielāks, iznākumu. Esošais produkta iznākums nav lielāks par 30-50% atkarībā no detektora tilpuma;
 • 3. Patents.


Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, plānotas 4 aktivitātes:

 • 1. Sagatavošanās darbi eksperimentiem, kuras laikā tiks iegūta nepieciešamā bāze tālākiem pētījumiem, tai skaitā, tiks sagatavoti 40 eksperimentālie paraugi (detektori);
 • 2. Detalizēta infrasarkanā starojuma ietekmes uz kvazi-pussfērisko CdZnTe detektoru spektrometriskām īpašībām izpēte, kuras rezultātā iegūs informāciju par optimālu infrasarkanās gaismas viļņu garuma diapazonu; optimālu infrasarkanās gaismas regulācijas algoritmu; optimālu detektora darbības režīmu, par ko tiks sagatavots postera ziņojums un raksts, kas tiks publicēts Web of Science vai Scopus datubāzē iekļautos konferenču rakstu krājumos;
 • 3. Lādiņnesēju kolekcijas īpatnības izpēte kvazi-pussfēriskās ģeometrijas CdZnTe detektoriem, kur tiks piedāvāts izejas signālu korekcijas algoritms CdZnTe kvazi-pussfēriskai detektoru ģeometrijai vai tiks argumentēta dotās metodikas pielietošanas neiespējamība;
 • 4. Eksperimentāla detektēšanas bloka uz kvazi-pussfēriskā CZT detektora bāzes ar uzlabotajām spektrometriskajām un ekspluatācijas īpašībām izstrāde, kuras rezultāts tiks sniegts konferencē un tiks publicēts Web of Science vai Scopus datubāzē iekļautos konferenču rakstu krājumos. 4.darbības ietvaros tiks veiktas četrās apakšdarbībās.

05.01.2021.

PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE:

1. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2021. gada 1. ceturksnis).

2. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2021. gada 2. ceturksnis).

3. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2021. gada 3. ceturksnis).

4. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2021. gada 4. ceturksnis).

5. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2022. gada 1. ceturksnis).

6. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2022. gada 2. ceturksnis).

7. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2022. gada 3. ceturksnis).

8. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2022. gada 4. ceturksnis).

9. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2023. gada 1. ceturksnis).

10. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2023. gada 2. ceturksnis).

11. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2023. gada 3. ceturksnis).

11. PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE (2023. gada 4. ceturksnis).

Please, fill in all information and we'll send download link to provided e-mail.

Download link sent